• RODO

RODO

25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. Wobec tego Bank przedstawia poniżej informację wymaganą przepisami Rozporządzenia, dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

ADMINISTRATOREM Państwa danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Łobżenicy, z siedzibą przy ul. Wyrzyska 26, 89 – 310 Łobżenica, strona internetowa: bslobzenica.pl

Możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem ds Ochrony Danych Osobowych w Banku, pisemnie na adres siedziby Banku, z dopiskiem “Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu 67 286 00 51.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.)

Organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, zaś od 25 maja br. będzie nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru.

BANK będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w następujących celach:

 1. Wykonywania czynności zgodnie z udzieloną zgodą – np. w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka, także po wygaśnięciu zobowiązania lub w celach marketingowych.

 2. Rozpatrywania wniosku, czynności związanych z zawarciem, wykonywaniem lub rozwiązaniem umowy oraz wykonywania innych czynności związanych z umową, w tym czynności poprzedzających jej zawarcie.

 3. Wykonywania obowiązku prawnego.

 4. Analizy danych ekonomicznych w celach sprawozdawczych lub statystycznych.

 5. Utrzymywania, wyświetlania strony internetowej i komunikowania się przez tę stronę oraz system bankowości internetowej Home Banking i Internet Banking.

 6. Wykonywania zadań w interesie publicznym, w zakresie przewidzianym przepisami prawa.

 7. Wykonywania i ochrony prawnie uzasadnionych interesów Banku, które wskazane zostały powyżej oraz innych interesów takich jak: zepewnienie bezpieczeństwa mienia Banku, osób, środków i transakcji, dochodzenia roszczeń Banku lub obrony w sprawie, prowadzenia działań marketingowych i reklamowych.

 8. Archiwizowania danych.

 9. Przeprowadzania audytów, kontroli, postępowań wyjaśniających.

 10. Przekazywania danych do biur informacji kredytowej lub gospodarczej oraz innych podmiotów i instytucji posiadających upowaznienie do żadania udostępnienia danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa, w przypadkach przewidzianych w odrębnych przepisach.

  BANK wskazuje następujące rodzaje przetwarzanych danych:

 1. Dane identyfikacyjne i weryfikacyjne Klientów.

 2. Dane transakcyjne.

 3. Dane dotyczące stanu cywilnego i sytuacji rodzinnej.

 4. Dane finansowe, majątkowe i związane ze świadczeniem usług.

 5. Dane dotyczące działalności gospodarczej, zawodowej lub społecznej.

 6. Dane dotyczące poszukiwania na stronie internetowej, które są danymi osobowymi.

  BANK może przekazywać dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 1. Podmiotom lub organom, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 2. Podmiotom lub organom, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności np.transakcji płatniczej lub innej usługi czy też czynności.

 3. Podmiotom lub organom, którym dane mogą być też przekazane na podstawie Państwa zgody lub upoważnienia.

 4. Podmiotom lub organom, które prowadzą bazy danych w związku z badaniem zdolności kredytowej lub analizą ryzyka. Obecnie takimi podmiotami są Biuro Informacji Kredytowej S.A. oraz Związek Banków Polskich.

 5. Podmiotom lub organom, które są izbami rozliczeniowymi, lub innymi podmiotami prowadzących rozliczenia lub rozrachunek, instytucjami lub schematami płatniczymi, lub podmiotami, które takie podmioty reprezentują.

  OKRES PRZECHOWYWANIA Państwa danych osobowych jest różny w zależności od celu, w jakim zostały one zebrane i są przetwarzane, od przepisów prawa lub przyjętych przez Bank, zgodnie z tymi przepisami, regulacji i instrukcji, a także zgód i innych Państwa oświadczeń. W każdym przypadku Bank dołoży wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe nie były przechowywane dłużej niż jest to niezbędne dla ochrony i realizacji prawnie uzasadnionych interesów Banku i zostały niezwłocznie usunięte po tym okresie.

  MACIE PAŃSTWO PRAWO do:

 1. Żądania od Banku dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych.

 2. Żądania ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia (po wejściu w życie RODO) lub ograniczenia przetwarzania.

 3. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 4. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli odbywa się ono wyłącznie na podstawie udzielonej wcześniej przez Państwa zgody, z zastrzeżeniem, że nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  W przypadku większości czynności wykonywanych przez bank i usług świadczonych na rzecz Klientów, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych osobowych jest konieczne do weryfikacji Klienta, oceny jego zdolności kredytowej oraz zawarcia umowy z Bankiem. Ponadto podanie określonych danych może być niezbędne dla wykonania określonej transakcji lub czynności. Jeśli Klient nie poda danych wymaganych przepisami prawa, umową lub innym dokumentem stosowanym przez Bank zgodnie z jego procedurami, Bank nie zawrze umowy lub nie wykona transakcji albo czynności.

  Wyrażenie każdego typu zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne. W niektórych przypadkach dla wykonania umowy konieczne może być przekazanie danych podmiotowi trzeciemu lub otrzymanie danych od takiego podmiotu. Wówczas konieczne będzie wyrażenie zgody lub upoważnienia na takie przekazanie, o ile nie istnieje odrębna podstawa prawna przekazania. Jeśli odmówicie Państwo udzielenia takiej zgody/upoważnienia albo je wycofacie, może to mieć wpływ na zawarcie lub wykonanie umowy z podmiotem trzecim lub określonej czynności, o ile przekazanie tych danych jest konieczne dla zawarcia lub wykonania danej umowy lub określonej czynności.

  Ta informacja realizuje obowiązek prawny i nie wymaga podejmowania żadnego działania ze strony Klientów Banku Spółdzielczego w Łobżenicy.

                                                                                    Zarząd Banku Spółdzielczego w Łobżenicy

Bank Spółdzielczy w Łobżenicy, ul. Wyrzyska 26, 89-310 Łobżenica, zarejestrowany pod nr KRS 0000147594 w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, NIP 767-00-10-375, REGON 000495556, Kod BIC/SWIFT: POLUPLPR, tel. 67 286 00 51, fax. 67 286 00 49