Skip to main content
 • Kariera

Kariera

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy


Bank Spółdzielczy w Łobżenicy (zwany dalej Bankiem) zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016 ) informuje, że:

 • Administratorem podanych przez Panią/Pana danych, czyli podmiotem, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Łobżenicy, pod adresem 89-310 Łobżenica, ul. Wyrzyska 26, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000147594, NIP 767-00-10-375, REGON 000495556, dalej zwany Bankiem. Z Administratorem można się skontaktować osobiście lub na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub pisemnie na adres Banku.
 • W Banku został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych jest możliwy poprzez wysłanie poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez przesłanie korespondencji na adres Banku podany wyżej.
 • Pana/Pani dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Bank Spółdzielczy w Łobżenicy będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
 • W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Banku dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, wycofania zgody w każdym czasie, przyczyn wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem podmiotów
  przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług informatycznych dla Banku technicznych i podmiotów świadczącym nam usługi prawne, a także podmiotów uprawnionych przez przepisy prawa;
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein);
 • ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego - tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeśli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych przez Bank dokonywane było wbrew przepisom prawa, z naruszeniem Pana/Pani praw i wolności;
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będzie też dokonywane profilowanie, a także automatyczne podejmowanie decyzji w Pani/Pana sprawach.

Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią Informacji o przetwarzaniu danych

……………………………………..                                               …………………………………………

      (miejscowość, data)                                                                                                   (podpis osoby składającej deklarację)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Bank Spółdzielczy w Łobżenicy w okresie najbliższych 9 miesięcy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE.

………………………………………

data i czytelny podpis kandydata

Kredyt Płynnościowy 2%
dla ROLNIKA
Kredyt przeznaczony na bieżące finansowanie produkcji rolnej w celu poprawy płynności finansowej, w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Rosji wobec Ukrainy.

 

Nowe warunki stworzone zostały z myślą o producentach rolnych zagrożonych utratą płynności finansowej w 2023 roku i dotyczą kredytu płynnościowego z oprocentowaniem 2% w skali roku płatnym przez Kredytobiorcę. Udzielane są w wysokości uzależnionej od wielkości gospodarstwa:

 • do 50 ha – 100 tys. zł 
 • 50–100 ha – 200 tys. zł 
 • powyżej 100 ha – 400 tys. zł.

Najważniejsze korzyści:

 • oprocentowanie stałe 2% dzięki dopłatom do odsetek z ARiMR,
 • prowizja tylko 0,5% od kwoty udzielonego kredytu,
 • brak rozliczania wydatkowania,
 • okres spłaty do 60 miesięcy,
 • możliwość skorzystania do 30.06.2024 r.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Bank Spółdzielczy w Łobżenicy, ul. Wyrzyska 26, 89-310 Łobżenica, zarejestrowany pod nr KRS 0000147594 w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, NIP 767-00-10-375, REGON 000495556, Kod BIC/SWIFT: POLUPLPR, tel. 67 286 00 51, fax. 67 286 00 49